Logo
lv en

Rezultāti

A (sagatavošanās) aktivitātes

C (saturiskās) aktivitātes

D (monitoringa) aktivitātes

E (publicitātes) aktivitātes

F (projekta vadības) aktivitātes

2023

Plānoti

30.03.2023

Novērtējums, kas balstīts uz dažādu lietotu tekstilizstrādājumu izmantošanas un otrreizējas pārstrādes, izmantošanas scenāriju dzīves cikla analīzi

Atbildīgais partneris

A1 aktivitāte "Sagatavošanās darbi atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidei".

30.03.2023

Monitoringa plāns un metodoloģija

Atbildīgais partneris

D2 aktivitāte "Ekosistēmu pakalpojumu monitorings"

30.03.2023

Monitoringa plāns un metodoloģija

Atbildīgais partneris

D3 aktivitāte "Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings".

31.03.2023

Paplašinātas ražotāju atbildības sistēmas (EPR) tekstilizstrādājumiem novērtējums un rekomendācijas šķiroto tekstilizstrādājumu sistēmas īstenošanai Latvijā

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas pieejas izstrāde un demonstrēšana".

31.03.2023

Informatīvie materiāli un kampaņas materiāli sabiedrības informēšanai par sistēmas izmantošanu (C1)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

30.04.2023

Ziņojums par vides nodokļa likmēm nepārstrādājamiem materiāliem, kas satur plastmasu

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.05.2023

Ziņojums par A5 aktivitāšu rezultātiem reģionālo ceļa karšu izveidei

Atbildīgais partneris

A5 aktivitāte "Sagatavošanas darbi atkritumu industriālās simbiozes platformas izveidošanai".

30.06.2023

Ziņojums par preču plūsmām Latvijā un rīcības plāns datu digitalizēšanai

Atbildīgais partneris

A6 aktivitāte "Sagatavošanās datu pārvaldības un kontroles kapacitātes paaugstināšanai un ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas pilnveidei".

30.06.2023

Ziņojums par iepakojuma plūsmām Latvijā un rīcības plāns datu digitalizēšanai

Atbildīgais partneris

A6 aktivitāte "Sagatavošanās datu pārvaldības un kontroles kapacitātes paaugstināšanai un ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas pilnveidei".

30.06.2023

Pārneses un atkārtojamības stratēģija

Atbildīgais partneris

C11 aktivitāte "Projekta atkārtojamības un pārneses stratēģijas izstrāde un ieviešana".

30.06.2023

Kopsavilkums par esošajiem industriālās simbiozes piemēriem

Atbildīgais partneris

A5 aktivitāte "Sagatavošanas darbi atkritumu industriālās simbiozes platformas izveidošanai".

30.06.2023

Akcelerācijas un grantu shēmas darbības modeļa izstrāde (dizains)

Atbildīgais partneris

A5 aktivitāte "Sagatavošanas darbi atkritumu industriālās simbiozes platformas izveidošanai".

31.08.2023

Laboratorijas atskaišu analīze par izstrādātajiem tehnoloģijas pielietojumiem gala produktos (demo ceļa segums 1 m2 platībā, demo izstrādājums pielietojot ekstrūzijas metodi, demo izstrādājums pielietojot hidrauliskās formēšanas metodi)

Atbildīgais partneris

C3 aktivitāte "Izmēģinājuma projekti atkritumu beigu kritērija piemērošanai, lai demonstrētu aprites un no atkritumiem uz resursiem koncepciju".

30.09.2023

Ziņojums par atkritumu poligonu darbības pārprofilēšanu (tehnoloģisko un ekonomisko)

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

30.09.2023

Ziņojums par atbalstošiem kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas īstenoti projekta C aktivitātēs 1. posmā (11.2021. – 06.2023)

Atbildīgais partneris

E2 aktivitāte "Sabiedrības informēšana un kapacitātes stiprināšana".

30.09.2023

Ziņojums no Latvijā organizētajiem sadarbības pasākumiem (iekļaujot darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku sarakstus, fotoattēlus), kas iesniegts kopā ar 1. progresa pārskatu (11.2021. – 06.2023)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2023

Ziņojums par apmācību braucieniem (darba kārtības, satura kopsavilkumsi, dalībnieku saraksti, fotogrāfijas), kas iesniegts kopā ar 1. progresa pārskatu (11.2021. – 06.2023)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

30.09.2023

Pirmais progresa ziņojums

Atbildīgais partneris

F1 aktivitāte "Vispārējā projekta vadība".

30.09.2023

Izveidota digitālās sadarbības platforma ir izveidota, lai atvieglotu atkārtotu preču izmantošanu un remontu

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

30.09.2023

Baltijas reģiona tematisko darba grupu ziņojums (iekļaujot darba kārtības, prezentācijas, dalībnieku sarakstus, fotogrāfijas), kas iesniegts kopā ar 1. progresa pārskatu (11.2021. – 06.2023)

Atbildīgais partneris

E3 aktivitāte "Pieredzes apmaiņa un sadarbība".

31.12.2023

Ziņojums par sistēmas "Maksā par izmesto" piemērošanu

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2023

Ziņojums par pilottehnoloģiju efektivitāti reģionālajā atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

31.12.2023

Ziņojums par pilottehnoloģiju efektivitāti reģionālajā atkritumu poligonā “Daibe”

Atbildīgais partneris

C4 aktivitāte "Pilotprojekti reģionālajos poligonos atkritumu šķirošanas uzlabošanai, materiālu un enerģijas reģenerācijai".

31.12.2023

Sākotnējais uzraudzības ziņojums

Atbildīgais partneris

D3 aktivitāte "Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings".

31.12.2023

Sākotnējais piekrastes ekosistēmu pakalpojumu monitoringa ziņojums, izvērtējot ietekmi uz piekrastes zonām un atkritumu atkārtotu pārstrādi

Atbildīgais partneris

D2 aktivitāte "Ekosistēmu pakalpojumu monitorings"

31.12.2023

Sākotnējais monitoringa ziņojums

Atbildīgais partneris

D1 aktivitāte "Projekta rezultātu un demonstrēto metožu monitorings".

31.12.2023

Stratēģija dialogam ar zinātni

Atbildīgais partneris

C6 aktivitāte "Apastākļu radīšana ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un materiālu aprites veicināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī".

31.12.2023

Sociāli ekonomisko un vides ieguvumu analīze un izvērtēšana 1.fāzes pilotprojekta īstenošanai

Atbildīgais partneris

C1 aktivitāte "Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas attīstība Latvijā".

31.12.2023

Smēķētāju uzvedības novērtējums saistībā ar tabakas izstrādājumu lietošanu un piegružošanu publiskās vietās

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2023

Pārskats par izveidoto infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un infrastruktūras atklāšanas aktivitātēm

Atbildīgais partneris

C9 aktivitāte "Izglītojošas un uzvedības maiņas demonstrācijas aktivitātes atkritumu rašanās novēršanai, ilgtspējīgam patēriņam un aprites domāšanai".

31.12.2023

Izglītojošie un informatīvie materiāli remonta un lietu uzlabošanas centru popularizēšanai (C7)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

31.12.2023

Ieteikumi un informatīvi materiāli par bioloģisko un pārtikas atkritumu savākšanu un pārstrādi (C8)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

Izpildīti

28.02.2023

Ziņojums par pārstrādāto būvmateriālu aprites sistēmas attīstīšanu publiskajā, privātajā un komerciālajā sektorā

Atbildīgais partneris

A2 aktivitāte "Sagatavošanās darbi pārstrādātu būvmateriālu aprites sistēmas izstrādei".

a2_clean-r_report-of-the-development-of-the-recycled-building-materials-circulation-system-for-the-private-sector-(1).pdf

3.12 MB

a2_lba_report-of-the-development-of-the-recycled-building-materials-circulation-system-for-the-public-and-commercial-sector.pdf

2.79 MB

a2_lba_annex-1_report-of-the-development-of-the-recycled-building-materials-circulation-system-for-the-public-and-commercial-sector.pdf

1.24 MB

a2_lba_annex-2_report-of-the-development-of-the-recycled-building-materials-circulation-system-for-the-public-and-commercial-sector.pdf.xlsx

251.95 KB

28.02.2023

Pētījums par azbestu saturošo atkritumu apjomiem Latvijas pašvaldībās, to apsaimniekošanas nepieciešamību un potenciālā atbalsta apmēra noteikšanu mājsaimniecībām, lai atbrīvotos no azbestu saturošiem atkritumiem, ievērojot “piesārņotājs maksā” principu

Atbildīgais partneris

A1 aktivitāte "Sagatavošanās darbi atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidei".

a1_meprd_assessment-on-amounts-of-asbestos-and-potential-support-amount-for-households.pdf

3.08 MB

30.03.2023

Ziņojums par izstrādāto darbības modeli (tostarp finanšu) EEIA un IKT produktu remontdarbnīcām un nomai

Atbildīgais partneris

C7 aktivitāte "Ekosistēmas izveide, lai veicinātu atkārtotas izmantošanas, remonta un pārstrādes aktivitātes".

c7_eco-baltia_report-on-designed-operational-model-(incl.-financial-model)-for-weee-and-ict-product-repair-shop-and-rental-hub-.pptx

2.72 MB

31.03.2023

Ziņojums par patērētāju attieksmi par lietotu preču atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi

Atbildīgais partneris

A4 aktivitāte "Petērētāju uzvedības pētījumi attiecībā uz atkritumu atjaunošanu (up-cycling) un atkārtotu izmantošanu".

a4_zaao_infographics_report-on-consumer-attitude-towards-re-use,-repair-and-upcycling.pdf

4.13 MB

a4_zaao_ppt_report-on-consumer-attitude-towards-re-use,-repair-and-upcycling.pdf

833.10 KB

a4_zaao_report-on-consumer-attitude-towards-re-use,-repair-and-upcycling.pdf

23.59 MB

31.12.2023

Rokasgrāmata par problēmu risināšanu un soļiem attiecībā uz azbestu saturošiem atkritumiem, kas pieejama Latvijas pašvaldībās (C1 .5.)

Atbildīgais partneris

E1 aktivitāte "Projekta atpazīstamība, projekta rezultātu izplatīšana".

e1_c1.5_meprd_handbookof-steps-and-problem-solving-regarding-asbestos-containing-waste_web.pdf

1.84 MB

brosura-par-azbesta-apmacibam_final.pdf

345.93 KB