Logo
lv en

Uzsākta pilotiekārtas montāža LIFE IP projekta ietvaros

22.02.2023

Hyrogas uzsācis eksperimentālās pilotiekārtas (TRL* 7) izveidi sadzīves atkritumu poligona Dziļā Vāda teritorijā LIFE integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) ietvaros. Šobrīd ir pabeigta konceptuālā dizaina izstrāde, notiek darbs pie detālā dizaina izstrādes, paralēli tiek veikti iepirkumi un uzsākta iekārtas montāža.

Hyrogas īstenotās LIFE IP aktivitātes mērķis ir pārbaudīt un demonstrēt jaunas sadzīves atkritumu nepārstrādājamās frakcijas pārstrādes iespējas atbilstoši reģenerācijas kodam R3. Atbilstoši 2011.gada 26.aprīlī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”, R3 kodam atbilstošs atkritumu reģenerācijas veids ir par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana, tai skaitā kompostēšana un citi bioloģiskās pārveides procesi. Atkritumu gazifikācija un pirolīze, izmantojot atkritumu sastāvdaļas kā ķīmiskas vielas, klasificējama kā R3 kodam atbilstošs atkritumu reģenrācijas veids. LIFE IP darbības ietver arī politikas ieteikumu izstrādi atkritumu beigu statusa kritēriju piemērošanai oglekli saturošu nepārstrādājamu atkritumu plūsmām, kas atbilst visiem četriem atkritumu beigu statusa kritērijiem:

1.      vielu vai priekšmetu paredzēts izmantot noteiktam nolūkam;

2.      pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;

3.      viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;

4.      vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Hyrogas LIFE IP aktivitātes ietvaros ir paredzēts izveidot izmēģinājuma iekārtu, kuras darbības pamatā ir inovatīva, patentēta tehnoloģija, lai pārstrādātu no atkritumiem iegūtu kurināmo (NAIK) sintēzes gāzē, ar pārstrādes jaudu līdz 260 kg/h. Eksperimentālā prototipa iekārtā tiks pārbaudīta un demonstrēta dažādu jauktu atkritumu plūsmu apstrāde, lai iegūtu atkritumu beigu statusa kritērijiem atbilstošu sintēzes gāzi un vitrificētus pelnus. Testēšanas gaitā iegūtie dati tiks izmantoti gan tehnoloģijas validācijai, gan turpmāko likumdošanas aktu prasību izstrādei, gan kalpos kā demonstrācijas (pilotprojekts) citiem poligoniem Latvijā un citās ES valstīs. Sintēzes gāzes kā produkta, kas aizstāj dabasgāzi, ražošanas tehnoloģija ir inovatīva ES līmenī, tā ir nozīmīga nepārstrādājamo oglekļa bāzes atkritumu otrreizējās pārstrādes līmeņa paaugstināšanā ES.

Termiskā apstrāde, piemēram, no atkritumiem iegūta kurināmā gazifikācija ir jauns atkritumu pārveidošanas paņēmiens, kas ļauj vislabāk izmantot izejvielu ķīmiskās sastāvdaļas. NAIK ir degviela, ko iegūst, sasmalcinot un dehidratējot sadzīves atkritumus pēc inertu materiālu (piemēram stikla un metālu) atdalīšanas un tā galvenokārt sastāv no sadzīves atkritumu organiskām sastāvdaļām, piemēram, plastmasas un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

Hyrogas inženieru izstrādātā tehnoloģija ļauj pārveidot NAIK gāzveida enerģijas nesējā jeb sintēzes gāzē. Gāzveida enerģijas nesēju pielietojums ir ļoti elastīgs, piedāvājot daudzas priekšrocības un izmantošanas iespējas augstas efektivitātes ražošanas sistēmās, kā arī augstvērtīgu ķīmisko vielu ražošanā. Tehnoloģiskais process balstās uz atkritumu autotermālu tvaika reformēšanu. Kā gazifikācijas aģents tehnoloģiskajā procesā tiek izmantots gaiss un tvaiks, integrējot augstas un zemas temperatūras rekuperāciju, kas procesu padara energoefektīvu un dod iespēju strādāt ar mitru un nehomogēnu kurināmo, jo autotermālā procesa nodrošināšanai tiek izmantota daļa no iegūtās sintēzes gāzes. Gazifikācijas iekārtas darbības laikā vienīgās emisijas ir vitrificēti pelni, kondensēts ūdens, proporcionāli sākotnējā NAIK mitrumam un procesa produkts – sintēzes gāze.

Sintēzes gāzi, kas atbilst ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK četriem atkritumu beigu statusa kritērijiem, pēc prototipa testēšanas un tehnoloģijas demonstrēšanas plānots izmantot industriālā tvaika ražošanai, aizvietojot dabas gāzi. Vitrificēto pelnu izmantošanu paredzēts testēt un demonstrēt atkritumu poligona ceļu izbūvei, iestrādājot kopā ar pārstrādātiem būvniecības atkritumiem vai izmantot betonēšanas darbos.

*TRL - tehnoloģiju gatavības līmenis

Iedzīvotāji var ērti un ātri atbrīvoties no būvgružiem un lielgabarīta atkritumiem

06.12.2023

Atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” ieviesis jaunu un...
Lasīt vairāk
Skolēni hakatonā piedāvā radošus risinājumus resursu patēriņa mazināšanai; uzvar – Limbažu vidusskola

04.12.2023

Ar ideju par kopienas aprites skapja izveidi, kas...
Lasīt vairāk
Pētījums par mājsaimniecību tekstila šķirošanu un izmantošanu Latvijā

30.11.2023

Kā Latvijā notiek lietotu tekstila preču šķirošana? Kāda...
Lasīt vairāk
Notikusi projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

30.11.2023

28. novembrī notika projekta pirmā Uzraudzības grupas...
Lasīt vairāk